ខែ​តុលា 23, 2023

អបអរសាទរសិស្សអាហារូបករណ៍ជាង៣០០នាក់ទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីផេពភីសូមឈ្វេងយល់ស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតពីផលជះបែបវិជ្ជមាននៃកម្មវិធី និងផែនការអនាគតរបស់យើង

ឈានដល់ចុងឆ្នាំ២០២៣ យើងពិតជ […]
ខែ​កក្កដា 31, 2023

សារៈសំខាន់នៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរយៈពេលវែង

ការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តន […]
ខែ​មិថុនា 24, 2023

ការគ្រប់គ្រងនៃបច្ចេកវិទ្យា បញ្ញាសិប្បនិម្មិត: ៖តើអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញនៅកម្ពុជាអាចត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់អនាគត  

នៅពេលដែលកម្មវិធី ChatGPT ន […]