ខែ​តុលា 23, 2023

អបអរសាទរសិស្សអាហារូបករណ៍ជាង៣០០នាក់ទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីផេពភីសូមឈ្វេងយល់ស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតពីផលជះបែបវិជ្ជមាននៃកម្មវិធី និងផែនការអនាគតរបស់យើង

ឈានដល់ចុងឆ្នាំ២០២៣ យើងពិតជ […]
ខែ​តុលា 2, 2023

ការឆ្លុះបញ្ចាំងពីដំណើរកម្សាន្ដបុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំដំបូងក្នុងរយៈពេលបួនឆ្នាំ!

នៅថ្ងៃទី១៨ ដល់ ២២ខែកញ្ញា ក […]
ខែ​កញ្ញា 4, 2023

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីអតីតយុវជនកម្មវិធីបណ្ដុះគំនិតអាជីវកម្ម៖ តើបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេនៅទីណា?

កាលពីបីឆ្នាំមុន នៅខែកញ្ញា […]
ខែ​កក្កដា 31, 2023

សារៈសំខាន់នៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរយៈពេលវែង

ការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តន […]
ខែ​កុម្ភៈ 27, 2023

សូមរីករាយស្ដាប់ពីការធ្វើអន្ដរកាលរបស់នាយិកាគ្រប់គ្រងរបស់យើង៖ ដំណើររឿងរបស់អ្នកស្រី ឃុត សុចំប៉ាវឌ្ឍន៍ជាមួយផេពភី និងផែនការអនាគតរបស់គាត់

នៅក្នុងខ្លឹមសារអត្ថបទនេះ យ […]