ខែ​មិថុនា 24, 2023

ការគ្រប់គ្រងនៃបច្ចេកវិទ្យា បញ្ញាសិប្បនិម្មិត: ៖តើអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញនៅកម្ពុជាអាចត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់អនាគត  

នៅពេលដែលកម្មវិធី ChatGPT ន […]
ខែ​មីនា 26, 2023

ការប្រកួតវាយកូនហ្គហ្វមិត្តភាព PUTT for PEPY Golf Tournament! ការរៀនសូត្រពីការប្រកួតវាយកូនហ្គហ្វមិត្តភាពលើកដំបូងរបស់យើង

នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប នៃប្រទេ […]
ខែ​កុម្ភៈ 27, 2023

សូមរីករាយស្ដាប់ពីការធ្វើអន្ដរកាលរបស់នាយិកាគ្រប់គ្រងរបស់យើង៖ ដំណើររឿងរបស់អ្នកស្រី ឃុត សុចំប៉ាវឌ្ឍន៍ជាមួយផេពភី និងផែនការអនាគតរបស់គាត់

នៅក្នុងខ្លឹមសារអត្ថបទនេះ យ […]